XM Açyk hasap - XM Turkmenistan - XM Türkmenistan

XM-de hasaby nädip açmaly


FX söwda hasaby açmak ilkinji gezek bolsa, onlaýn hasaba alanyňyzda köp soraglaryňyz bolup biler.

Aşakda XM bilen söwda hasaby açmagyň ädimlerini düşündireris.

XM-de hasaby nädip açmaly


1. Hasaba alyş sahypasyna giriň
Ilki bilen hasap açmak üçin düwmäni tapyp boljak XM dellal portalyna girmeli.

Sahypanyň merkezi böleginde görşüňiz ýaly hasap açmak üçin ýaşyl düwme bar.

Hasaby açmak düýbünden mugt.
XM-de hasaby nädip açmaly
XM bilen onlaýn hasaba almagy tamamlamak üçin bary-ýogy 2 minut gerek bolup biler.

2. Gerekli meýdanlary dolduryň
Şol ýerde aşakdaky ýaly zerur maglumatlar bilen blankany doldurmaly bolarsyňyz.
XM-de hasaby nädip açmaly
 • Ady we familiýasy
  • Şahsyýet resminamaňyzda görkezilýär.
 • Resaşaýyş ýurdy
  • Youaşaýan ýurduňyz, hasabyňyzyň görnüşlerine, mahabatlaryna we beýleki hyzmat maglumatlaryna täsir edip biler. Bu ýerde, häzirki ýaşaýan ýurduňyzy saýlap bilersiňiz.
 • Iň gowy görülýän dil
  • Dil islegini soň hem üýtgedip bolýar. Ene diliňizi saýlamak bilen, öz diliňizde gürleýän goldaw işgärleri bilen habarlaşarsyňyz.
 • Telefon belgisi
  • XM-e jaň etmek zerurlygy bolmazlygy mümkin, ýöne käbir ýagdaýlarda jaň edip bilerler.
 • Email adres
  • Dogry e-poçta salgysyny ýazýandygyňyza göz ýetiriň. Hasaba alyş tamamlanandan soň ähli aragatnaşyk we girişler e-poçta salgyňyzy talap eder.

Üns beriň: Müşderi üçin diňe bir e-poçta salgysyna rugsat berilýär.

XM-de şol bir e-poçta salgysyny ulanyp birnäçe hasap açyp bilersiňiz. Müşderä birnäçe e-poçta salgysyna rugsat berilmeýär.

Bar bolan XM Real hasaby eýesi bolsaňyz we goşmaça hasap açmak isleseňiz, beýleki XM Real Hasabyňyzda hasaba alnan şol bir e-poçta salgysyny ulanmalysyňyz.

Täze XM müşderisi bolsaňyz, açan her hasabyňyz üçin dürli e-poçta salgysyna rugsat bermeýändigimiz üçin bir e-poçta salgysynda hasaba durmagyňyzy haýyş edýäris.3. Hasabyňyzyň görnüşini saýlaň
Indiki ädime geçmezden ozal Söwda platformasynyň görnüşini saýlamaly. Şeýle hem, MT4 (MetaTrader4) ýa-da MT5 (MetaTrader5) platformalaryny saýlap bilersiňiz.
XM-de hasaby nädip açmaly
XM bilen ulanmagy halaýan hasap görnüşiňiz. XM esasan Standard, Micro, XM Ultra Pes Hasap we Paýlar Hasabyny hödürleýär.
XM-de hasaby nädip açmaly
Hasaba alnandan soň, dürli hasap görnüşindäki birnäçe söwda hasaplaryny açyp bilersiňiz.

11.
111

_
XM-de hasaby nädip açmaly
_ özüňiz we maýa goýum bilimleri barada has giňişleýin maglumatlary doldurmaly bolarsyňyz.
XM-de hasaby nädip açmaly
XM-de hasaby nädip açmaly
Hasap paroly meýdançasy üç simwol görnüşinden ybarat bolmaly: kiçi harplar, baş harplar we sanlar.
XM-de hasaby nädip açmaly
Thehli boş ýerleri dolduranyňyzdan soň, şertlere razy bolmaly, gutulara basyň we

ýokardaky ýaly "HAKYKY HASABY AÇMAK" düwmesine basyň, şondan
soň size an e-poçta tassyklamak üçin XM-den e-poçta
XM-de hasaby nädip açmaly
iberiň Poçta gutyňyzda, aşakdaky suratda görşüňiz ýaly e-poçta alarsyňyz. Bu ýerde, " E-poçta salgysyny tassyklaň " diýlen ýere basyp hasaby işjeňleşdirmeli bolarsyňyz . Munuň bilen demo hasaby ahyrsoňy işjeňleşdirilýär.
XM-de hasaby nädip açmaly
E-poçta we hasap tassyklanandan soň, hoş geldiňiz maglumatlary bilen täze brauzer goýmasy açylar. MT4 ýa-da Webtrader platformasynda ulanyp boljak şahsyýetnama ýa-da ulanyjy belgisi hem berilýär.
XM-de hasaby nädip açmaly
Poçta gutyňyza gaýdyp geliň, hasabyňyz üçin giriş maglumatlary alarsyňyz.
XM-de hasaby nädip açmaly
Metatrader MT5 ýa-da Webtrader MT5 wersiýasy üçin hasaby açmak we barlamak prosesi bilen birmeňzeşdigini ýatdan çykarmaly däldir.

pullary nädip goýmaly?

Köp aktiwli söwda hasaby näme?

XM-de köp aktiwli söwda hasaby, bank hasabyňyza meňzeş işleýän, ýöne walýuta, bir stocka indeksleri CFD, aksiýa CFD, şeýle hem metallar we energiýalar boýunça CFD-ler bilen söwda etmek maksady bilen berlen hasap.

XM-de köp aktiw söwda hasaplaryny ýokardaky tablisada görşüňiz ýaly Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low formatlarynda açyp bolýar.

Köp aktiwli söwdanyň diňe MT5 hasaplarynda elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň, bu size XM WebTrader-e girmäge mümkinçilik berýär.

Gysgaça aýdanyňda, köp aktiwli söwda hasabyňyz öz içine alýar

1. XM agzalarynyň meýdanyna
girmek 2. Degişli platforma (lar)
-a girmek 3. XM WebTrader-ä girmek

Bankyňyz ýaly, köp aktiwli söwda hasaby XM bilen ilkinji gezek hasaba alanyňyzdan soň, gönüden-göni KYC (Müşderiňizi biliň) amalyny geçmegiňiz haýyş ediler, bu bolsa XM-e şahsy maglumatlaryňyza göz ýetirmäge mümkinçilik berer. tabşyranlaryňyz dogry we serişdeleriňiziň we hasabyňyzyň maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edýär. Başga bir XM hasaby alyp barsaňyz, KYC tassyklama prosesinden geçmeli däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi ulgamymyz jikme-jiklikleriňizi awtomatiki kesgitlär.

Söwda hasaby açmak bilen, XM agzalar meýdanyna girmäge mümkinçilik berýän giriş maglumatlaryňyzy awtomatiki usulda e-poçta bilen iberersiňiz.

XM agzalar meýdançasy, hasabyňyzy goýmak, serişdeleri goýmak ýa-da yzyna almak, üýtgeşik mahabatlary görmek we talap etmek, wepalylyk ýagdaýyňyzy barlamak, açyk pozisiýalaryňyzy barlamak, güýjüňizi üýtgetmek, goldaw we söwda gurallaryna girmek ýaly funksiýalary dolandyrjak ýeriňizdir. XM tarapyndan.

Müşderileriň içindäki tekliplerimiz, müşderilerimize şahsy hasap dolandyryjylarynyň kömegine mätäç bolmazdan, islendik wagt hasaplaryna üýtgeşmeler ýa-da goşmaçalar girizmek üçin has çeýeligi üpjün edip, has köp funksiýalar bilen üpjün edilýär we yzygiderli baýlaşdyrylýar.

Köp aktiwli söwda hasaby giriş maglumatlaryňyz, hasabyňyzyň görnüşine laýyk gelýän söwda platformasyndaky girişe gabat geler we ahyrky netijede söwdalaryňyzy ýerine ýetirersiňiz. XM agzalar meýdanyndan girizen islendik goýumlar we / ýa-da goýumlar ýa-da başga sazlama üýtgeşmeleri degişli söwda platformasynda görkeziler.


MT4-i kim saýlamaly?

MT4, MT5 söwda platformasynyň öňküsi. XM-de MT4 platformasy walýuta, CFD-ler bir stocka indeksleri, şeýle hem altyn we nebit boýunça CFD-ler bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär, ýöne CFD-lerde söwda teklip etmeýär. MT5 söwda hasaby açmak islemeýän müşderilerimiz, MT4 hasaplaryny ulanmagy dowam etdirip we islän wagtyňyz goşmaça MT5 hasaby açyp bilerler.

MT4 platformasyna giriş ýokardaky tablisa laýyklykda Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low üçin elýeterlidir.


MT5-i kim saýlamaly?

MT5 platformasyny saýlaýan müşderiler walýuta, aksiýa indeksleri CFD, altyn we nebit CFD-leri, şeýle hem aksiýa CFD-leri ýaly dürli gurallara girip bilerler.

MT5-e giriş maglumatlaryňyz, iş stoluna (göçürip alyp bolýan) MT5 we oňa goşulan programmalara goşmaça XM WebTrader-ä girmäge mümkinçilik berer.

MT5 platformasyna girmek, ýokardaky tablisada görkezilişi ýaly Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low üçin elýeterlidir.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar


MT4 söwda hasaplary bilen MT5 söwda hasaplarynyň arasynda esasy tapawut näme?

Esasy tapawut, MT4 aksiýa CFD-lerinde söwdany teklip etmeýär.


Birnäçe söwda hasaby alyp bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň. Islendik XM müşderisi 10-a çenli işjeň söwda hasaby we 1 paý paýy hasaby alyp biler.


Haýsy söwda hasaby görnüşlerini hödürleýärsiňiz?

 • MIKRO : 1 mikro lot, esasy walýutanyň 1000 birligi
 • STANDARD : 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi
 • Ultra Low Micro: 1 mikro lot esasy walýutanyň 1000 birligi
 • Ultra Low Standard: 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi
 • Mugt mikro çalşyň: 1 mikro lot esasy walýutanyň 1000 birligi
 • Swap Free Standard: 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi


XM Swap Mugt söwda hasaplary näme?

“XM Swap Free” hasaplary bilen müşderiler bir gijede açyk pozisiýalary saklamak üçin çalşyksyz ýa-da tölegsiz söwda edip bilerler. “XM Swap Free Micro” we “XM Swap Free Standard” hasaplary, 1 turbadan az, Forex, altyn, kümüş, şeýle hem geljekde harytlar, gymmat bahaly metallar, energiýa we indeksler boýunça CFD-lerde swapsyz söwdany üpjün edýär.

Haçana çenli demo hasaby ulanyp bilerin?

XM demo hasaplarynda möhleti ýok, şonuň üçin olary islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Soňky girişden 90 günden gowrak wagtlap hereketsiz bolan demo hasaplary ýapylar. Şeýle-de bolsa, islän wagtyňyz täze demo hasaby açyp bilersiňiz. Iň köp 5 işjeň demo hasabynyň rugsat berilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

MT4-de (PC / Mac) serwerimiň adyny nädip tapyp bilerin?

Faýl basyň - Täze söwda penjiresini açýan "Hasap açyň" düwmesine basyň, "Söwda serwerleri" - aşak aýlaň we "Täze dellal goş" -da + belgisini basyň, soňra XM ýazyň we "Skaner" düwmesine basyň.

Skaner edilenden soň, "elatyr" düwmesine basyp, bu penjiräni ýapyň.

Ondan soň, serweriňiziň adynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin "Faýl" - "Söwda hasabyna giriň" düwmesine basyp, gaýtadan girmäge synanyşmagyňyzy haýyş edýäris.
Thank you for rating.