XM Hyzmatdaşlar - XM Turkmenistan - XM Türkmenistan

XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


XM hyzmatdaş görnüşleri


Işewürlik bilen tanyşdyryjylar

Kompaniýanyň IB-leri bilen müşderi şertnamasyny baglaşýan müşderiler üçin Lot üçin 25 dollara çenli komissiýa,

iş bukjalaryny saklaýan we XM-e ýüz tutýan ähli müşderiler we kiçi IB-ler üçin hepdelik komissiýa alýan hyzmatdaşlardyr. Iberilen müşderileriňiz üçin lot üçin 25 dollar , beýleki hyzmatdaşlar ýa-da iş bilen meşgullanýanlar üçin 10%

gazanyň . Partnershli hyzmatdaşlar / IB-ler, şeýle hem, öndürijiligi barada öňdebaryjy statistika bilen üpjün edýän Hyzmatdaşlyk programmasynyň içerki agzalar meýdanyna doly ygtyýar alýarlar.

XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly

Web şahamçalary

Lot üçin 25 dollara çenli komissiýa - Sahypanyň eýeleri üçin amatly

Biz ugrukdyrylan müşderiler üçin lot üçin 25 dollar, beýleki hyzmatdaşlar / IB-lerde 10% hödürleýäris.

Her gezek “XM Demo” ýa-da “Real hasaby” bir banner ýa-da Web şahamçasynyň web sahypasyndaky baglanyşyga basan müşderi tarapyndan açylanda, täze müşderi awtomatiki usulda hyzmatdaş hasabyna goşulýar.

XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


Hyzmatdaşlygyň beýleki görnüşleri

Aboveokarda görkezilmedik hyzmatdaşlygyň bir görnüşini gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi hasaby dolandyryjylarymyz, aýratyn işiňizi üpjün edýän tölegsiz, adaty çözgüt bermek üçin zerurlyklaryňyzy, talaplaryňyzy we teklipleriňizi ara alyp maslahatlaşmakdan has hoşal bolarlar. model XM bilen iň täsirli görnüşde işläp biler.


Hyzmatdaş hasaby nädip hasaba almaly

Requiredhli zerur maglumatlary aşakdaky ýaly giriziň. Hasaba alynmagyňyzy takmynan 2 minut, hasaba almak üçin şu ýere basyň
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


XM şäriklik maksatnamasynyň artykmaçlygy


Salgylanýan müşderileriňizde Lot üçin 25 dollara çenli girdeji gazanyň

 • XM-de, eden tagallalaryňyz üçin sahy sylaglanmalydygyna ynanýarys, şonuň üçin XM Hyzmatdaşlyk Maksatnamasy ýokary bäsdeşlik komissiýa nyrhlaryny hödürleýär.
 • XM bilen tanyşdyran islendik müşderiňiz üçin lot üçin 25 dollar töleýäris.


IB we müşderi hasaplarynyň arasynda geçirimler

 • Doly çeýeligi üpjün etmek maksady bilen, IB hasaby bilen müşderi söwda hasaby arasynda pul geçirmäge rugsat berýäris.
 • Geçirmek iki ýol bilen amala aşyrylyp bilner we pul geçirmek üçin hiç hili töleg ýa-da gizlin töleg ýok.


Müşderi üçin komissiýalaryň çägi ýok

 • XM Hyzmatdaş Maksatnamasy çäksiz girdeji mümkinçiligini hödürleýär, bu bolsa bir müşderi üçin näçeräk gazanyp boljakdygyňyzda hiç hili çäklendirmäniň ýokdugyny aňladýar.
 • Müşderileriňiz söwdany dowam etdirýänçäler, size komissiýa dörederler. Çäklendirmeýändigimiz sebäpli, gazanýan mukdaryňyz bütinleý müşderileriňiziň söwda işjeňligine baglydyr.


Doly awtomatiki awtomatlaşdyrylan ulgam

 • Hyzmatdaş hyzmatdaş meýilnamamyz, hyzmatdaş hyzmatdaşlary we işewür adamlary tanyşdyrmak, müşderileri özüne çekmek, XM-de söwda edenleriniň sanyndan soň komissiýa almak we hatda girdejiniň bir bölegini müşderilerine tölemek üçin goşmaça täsirli we doly aç-açan iş usulyny hödürleýär.
 • “XM” awto-ýeňillik modeliniň ulanyjy üçin amatly aýratynlyklary sebäpli, şahamçalarymyz şahsy töleg meýilnamalaryny düzmäge we müşderilerine awtomatiki usulda gazanan komissiýalarynyň ýeňilliklerini (nagt puluny) tölemäge çeýeligi bar. Şahamça komissiýasy we müşderi üçin töleg tölegleri hepdede iki gezek daşarky tölegler alynmazdan boşadylýar.


Bäsdeşlik öwrülişikleri we ýokary müşderiniň saklanmagy

 • XM Hyzmatdaşlyk Maksatnamasy bäsdeşlik komissiýalaryny we umumy müşderini saklamagyň ýokary derejesini hödürleýär.
 • Hakykatdanam, hyzmatdaşlarymyzy we müşderilerimizi yzygiderli saklap bilýändigimiz iň uly güýçlerimiziň biridir.


Hepdelik girdejiniň çägi ýok

 • Sizi çäksiz girdeji potensialy bilen üpjün etmek baradaky düşünjämizi güýçlendirmek üçin, her hepde aljak komissiýalaryňyzyň mukdaryndan ýokary çäk goýmaýarys.
 • Hyzmatdaşlarymyzyň gazanan komissiýalarynyň doly mukdaryna doly hukugynyň bardygyna ynanýarys we biz olaryň alýan zatlarynyň hut şol bolmagyny üpjün edýäris.


Wagtynda töläň

 • Girdejiňizi wagtynda tölemek XM Hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň iň möhüm taraplaryndan biridir. Umuman, çalt yzyna alynmagy üpjün etmek aslynda esasy gymmatlyklarymyzyň biridir.
 • Şonuň üçin mynasyp komissiýalaryňyzyň size, her gezek we gizlin tölegler we tölegler bolmazdan tölenmegini üpjün edýäris.


Diliňizdäki şahsy hasap dolandyryjysy

 • Müşderi hyzmatynyň ähli işgärleri 18 dilde gürleýän ene dilinden ybarat, şonuň üçin siz we müşderileriňiz öz diliňizde goldaw almak rahatlygyndan peýdalanyp bilersiňiz.
 • Aýratyn şahsy hasap dolandyryjyňyz, gazanç mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin size hödürleýän çeşmelerimizden doly peýdalanýandygyňyzy anyklamak üçin her ädimde siziň bilen ýakyndan işleşer.


Aýratyn bäsleşikler

 • Esasanam hyzmatdaşlarymyz üçin aýratyn we dowam edýän ýaryşlaryň toplumyny ösdürýäris we üpjün edýäris.
 • Her bir bäsleşik, müşderilere XM bilen hasap açmak ýa-da söwda işjeňligini ýokarlandyrmak üçin höweslendirmek üçin ýörite döredildi. Iki ýagdaýda-da bu siziň üçin goşmaça komissiýa getirýär.


Aýratyn mahabatlar Lýuks sowgatlar

 • XM, söwda hasaby açmak isleýän täze müşderileri özüne çekmek üçin dürli mahabat we bonus shemalaryny hödürleýär. Bular siziň peýdalaryňyza we öwrülişigiňize ulanylyp bilner.
 • Biziň ajaýyp sowgatlarymyzyň toplumy siz we müşderileriňiz üçin elýeterlidir we gatnaşyjylaryň hemmesi üçin goşmaça sylag bolup hyzmat edýär.


Goşmaça girdeji çeşmeleri

 • XM tarapyndan başlanan ähli täze önümler we başlangyçlar size goşmaça girdeji çeşmelerini döretmäge hyzmat edip biler.
 • Önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň islendigini öz peýdasyna ulanyp bilersiňiz.


Mahabat materiallary

 • Mahabat materiallarymyzyň giň toparyna bannerler, ýörite yzarlaýyş baglanyşyklary, habar býulletenleri, gonuş sahypalary, taýýar web sahypalary, şahadatnamalar we möhürler girýär.
 • Şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin hyzmatdaş çözgütlerimiziň ähli taraplaryny aňsatlyk bilen düzüp bileris, bularyň hemmesi dürli ululykda we dillerde bar.


Hakyky hasabat

 • Girdejiňizi artdyrmak we ýerine ýetirişiňiziň ähli taraplaryna gözegçilik etmek üçin size zerur maglumatlary bermek üçin ýörite döredilen janly statistika we hasabatlara girmäge mümkinçilik berýäris.
 • Hasabyňyzy, öwrülişigiň statistikasyny, kampaniýanyň diagrammalaryny, iň ýokary öndürijilikli mahabatlary we başgalary gözden geçiriň; hemmesi jikme-jik.


Müşderi gaznalarynyň howpsuzlygy

 • XM müşderi howpsuzlygyny we müşderi gaznalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmäge bagyşlanýar, bularyň ikisi-de dünýädäki köp sanly ygtyýarnamalarymyz we bellige alyşlarymyz bilen berkidilýär.
 • Partnershli hyzmatdaşlar we müşderiler üçin ähliumumy adalatly we ahlakly söwda gurşawyny öňe sürýäris. Bu güýçli kadalaşdyryjy-hukuk binýady we doly iş aç-açanlygy bilen goralýar.


Kömekçi hyzmatdaşlaryňyzda çäklendirilmedik 10% gazanyň

 • Başga bir hyzmatdaşyňyzy XM bilen tanyşdyran ýagdaýyňyzda, täze hyzmatdaş awtomatiki usulda siziň kömekçi hyzmatdaşyňyz bolýar. Munuň üçin şol kömekçi hyzmatdaşyň gazanan ähli girdejileri üçin 10% komissiýa bilen sylaglaýarys.
 • Şeýle hem kiçi hyzmatdaş komissiýalarynda ýokary çäk ýok. Şonuň üçin, kärdeşiňiz näçe köp gazansa, 10% paýyňyz şonça-da köp bolar.

XM mahabat gurallary


Statik bannerler

21 ululykda 25-den gowrak dil

25-den gowrak dilde we 21 dürli ululykda bar bolan statiki bannerler bilen hyzmatdaşlar meýdançamyzy yzygiderli täzeläp durýarys .

Goşmaça hosting çykdajylaryny tygşytlamak üçin ähli bannerler serwerlerimizde ýerleşdirilýär. Etmeli zadyňyz, saýlan banneriňiziň anyk URL salgy koduny göçürmek we ýelmemek, derrew goýmak isleýän ýeriňizde peýda bolar.

Mundan başga-da, ähli bannerlerimizde, özboluşly hyzmatdaş ID-leriňiz bilen baglanyşyk baglanyşyklary bar .

Goşmaça hosting çykdajylaryny tölemekden halas etmek üçin ähli bannerler serwerlerimizde ýerleşdirilýär. Size zerur zat, saýlan banneriňiziň ýörite url salgy koduny göçürip göçürmek we derrew goýmak isleýän ýeriňizde peýda bolar.

Mundan başga-da, ähli fleş bannerlerimiziň içinde ýerleşýän özboluşly Hyzmatdaş ID bilen baglanyşyk baglanyşyklary bar .
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


Custörite yzarlama baglanyşyklary

Baglanyşyklaryňyzy islän XM sahypaňyza gönükdiriň

Customörite baglanyşyklarymyz, XM web sahypasynyň haýsy sahypasyny has gowy görýändigiňizi görkezmek üçin yzarlaýyş baglanyşyklaryňyzy sazlamaga mümkinçilik berer.

XM web sahypasyndaky degişli sahypalara traffigi ibermek üçin maksatly mahabatlary ulanyp, aýratyn mahabat kampaniýalaryňyzyň netijeliligini ýokarlandyryň.

Öndürijiligiňizi has köpeltmegi aňsatlaşdyrýarys.
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly

Taýýar web sahypalary we gonuş sahypalary

Domen satyn alyň, HTML ýükläň we gitmäge taýýardyňyz

Adamlary öz web sahypaňyza ibermek isleýärsiňizmi?

XM kömek edip biler! Accountönekeý hasap dolandyryjyňyz bilen habarlaşyň weiçindäki baglanyşyklaryňyz bilen taýýar HTML web sahypasyny soraň. Soňra HTML-ni täze sahypaňyza ýükläň we taýýar.

Size kömek gerek bolsa, toparymyz her ädimde size kömek eder!
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


Nyşan, ýörite gonuş sahypalary we adaty bannerler

Aboveokarda görkezilmedik belli bir mahabat guralyny gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi hasap dolandyryjylarymyz, aýratyn işiňizi üpjün etmek üçin zerur gurallary gowşurmak üçin zerurlyklaryňyzy, talaplaryňyzy we teklipleriňizi ara alyp maslahatlaşmakdan has hoşal bolarlar. model XM bilen iň täsirli we täsirli görnüşde işläp biler.

XM statistikasy


Komissiýalar

Komissiýalaryňyza doly gözegçilik ediň

Hasap synyndan hyzmatdaş hasabyňyz bilen baglanyşykly köp dürli peýdaly maglumatlary görüp bilersiňiz. Rightokarky sag burçdan elmydama görkeziljekdigini görersiňiz, iň soňky gezek pul töläniňizden bäri komissiýaňyz balans edýär.

Şeýle hem, saýlan wagtyňyz üçin, ýa-da senelere görä giňişleýin hasabat taýýarlamak mümkindir.
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


Hasabat we statistika

Jikme-jik statistika iň soňky gezek basylanda

hyzmatdaşlaryňyz kabinetiniň statistika meýdanynda şu güne çenli döreden ähli kampaniýalaryňyzyň jikme-jik statistikasyny tapyp bilersiňiz.

Mysal üçin, dürli saýtlarda birnäçe kampaniýa alyp barýan bolsaňyz,her kampaniýa üçin basmagyň, ýazylmagyň we öwrülişigiň derňewini aýratyn görüp bilersiňiz.
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


Söwdagärleriň sanawy

Müşderileriňiziň şahsyýetnamalarynyň sanawyna serediň

Söwdagärler sanawy, hyzmatdaş hasabyňyza degişli müşderileriň ähli şahsyýetnamalaryny hronologiki tertipde görkezýär.

Müşderileriňiziň şahsyýetnamalaryna salgylanmak we sizden kömek soranlarynda has gowy hyzmat etmek üçin bu ajaýyp gural.

Mundan başga-da, sanaw haýsy müşderileriň söwda platformamyz bilen soňky gatnaşygy esasynda hyzmatlaryňyzy almaga hukugynyň bardygyna düşünmäge kömek eder.
XM-de şahamça programmasyna nädip goşulmaly


Beýleki statistika

Aboveokarda agzalmadyk aýratyn statistika gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi hasap dolandyryjylarymyz müşderileriňize has gowy hyzmat etmek we işiňizi ösdürmek üçin edýän tagallalaryňyzy ýeňilleşdirmek üçin ýörite hasabatlary taýýarlamakdan has hoşal bolarlar.


Näme üçin XM saýlamaly?

XM dürli medeniýetleriň üsti bilen işçi güýjüniň durnukly ösüşini ösdürýär we medeni, milli, etnik we dini dürlülige aç-açanlyk bilen zerurlyklaryňyza çemeleşýär. Ösen söwda platformalarymyz we çeýe söwda şertlerimiz dürli global müşderilere laýyk gelýär. Biziň tejribämiz, dünýä tejribesinden we dünýä maliýe bazarlaryndan çuňňur bilimlerden alnan. CFD-ler, paýnamaly görkezijiler, gymmat bahaly metallar we energiýa bilen birlikde walýuta söwdasynda has ýokary hyzmatlary bermäge bagyşlanýarys.

Biziň alyp barýan amaly pelsepämiz ýönekeý: müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek bilen, olaryň wepalylygyny gazanýarys. Biziň abraýymyz, ygtybarlylygymyz bilen baglanyşykly, bularyň ikisi-de müşderilerimize garaşýan we mynasyp görnüşde hyzmat etmek ukybymyzdan gelip çykýar. Senagat tendensiýalaryna gözegçilik etmek we iň täze tehnologiýalar bilen habarlaşmak bilen, müşderilerimiziň has çylşyrymly we has talaply bolansoň, zerurlyklaryna uýgunlaşmaga taýyn bolýarys. Müşderiniň işine täsir edip biljek faktorlarda hiç haçan eglişik etmedik, şonuň üçin berk ýaýramagy we iň gowy ýerine ýetirişi hödürleýäris.

Tamamlandy

5,000,000

196 ýurtdan müşderiler

Tamamlandy

2,400,000,000

hemişe nol talaplar ýa-da ret etmek bilen ýerine ýetirilen söwdalar.

Tamamlandy

120

Müşderiler we hyzmatdaşlar bilen duşuşmak üçin Dolandyryşymyz tarapyndan baryp gören şäherler.Thank you for rating.