XM-de margin we Leverage

XM-de margin we Leverage


888: 1 çenli üýtgeşik dereje

XM-de margin we Leverage
  • 1: 1 - 888: 1 arasynda çeýe hereket
  • Ativearamaz deňagramlylygy goramak
  • Hakyky wagt töwekgelçiligine gözegçilik
  • Bir gijede ýa-da dynç günleri margin üýtgemez

XM-de müşderiler birmeňzeş margin talaplaryny we 1: 1-den 888: 1-e çenli söwda edip, söwda etmäge çeýeligi bar.


Margin hakda

Margin, söwda amallaryňyzda ýüze çykýan islendik karz töwekgelçiligini ýapmak üçin girewiň mukdarydyr.

Margin, pozisiýa ululygynyň göterimi hökmünde görkezilýär (mysal üçin 5% ýa-da 1%) we söwda hasabyňyzda serişdäniň bolmagynyň ýeke-täk sebäbi ýeterlik marjany üpjün etmekdir. Mysal üçin, 1% margin bilen, $ 1,000,000 ýagdaýy 10 000 dollar goýum talap eder.

“Forex”, “Altyn” we “Kümüş” üçin täze wezipeler üçin margin talaplary deň ýa-da hasabyň erkin marjasyndan az bolsa, täze wezipeler açylyp bilner. Gorag geçirilende, margin derejesi 100% -den pes bolan ýagdaýynda hem açylyp bilner, sebäbi goralýan pozisiýalar üçin margin talaplary nol.

Otherhli beýleki gurallar üçin täze wezipelere margin talaplary hasabyň erkin marjasyndan deň bolsa ýa-da az bolsa, täze wezipeler açylyp bilner. Gorag geçirilende, gabalan pozisiýa üçin margin talap 50% -e deňdir. Iň soňky margin talaplary hasabyň umumy paýyndan deň ýa-da az bolsa, täze goragly pozisiýalar açylyp bilner.


Leverage hakda

Leverage ulanmak, söwda hasabyňyzdaky pul mukdaryndan has köp söwda edip bilersiňiz. Ortaça mukdar gatnaşygy hökmünde görkezilýär, mysal üçin 50: 1, 100: 1 ýa-da 500: 1. Söwda hasabyňyzda 1000 dollar bar we 500,000 USD / JPY bilet ululygynda söwda etseňiz, güýjüňiz 500: 1 deň bolar.

Siziň ygtyýaryňyzdaky mukdardan 500 esse söwda edip bolarmy? XM-de her gezek margin bilen söwda edeniňizde mugt gysga möhletli karz tölegi bar: bu hasabyňyzyň bahasyndan ýokary mukdarda satyn almaga mümkinçilik berýär. Bu kömek bolmasa, diňe bir gezekde 1000 dollar bilet satyn alyp ýa-da satyp bilersiňiz.

XM, müşderileriň hasaplaryna elmydama ulanylýan leverage gatnaşygyna gözegçilik eder we öz islegine görä we kazyýet işine hiç hili duýduryş bermezden, karz gatnaşygy (ýa-da göterim derejesini peseltmek) üýtgetmek we üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar. we / ýa-da XM tarapyndan zerur hasaplanylýan müşderiniň ähli ýa-da hasaplarynda.


XM Leverage

XM-de açýan hasabyňyzyň görnüşine baglylykda, 1: 1-den 888: 1 aralygynda şkalada saýlap bilersiňiz. Margin talaplary hepdäniň dowamynda üýtgemeýär, bir gije ýa-da dynç günleri giňelmeýär. Mundan başga-da, “XM” -de saýlan güýjüňizi köpeltmegi ýa-da peseltmegi talap edip bilersiňiz.


Orta töwekgelçilik

Bir tarapdan, leverage ulanyp, hatda kiçi başlangyç maýa goýumlaryndanam ep-esli girdeji gazanyp bilersiňiz. Başga bir tarapdan, töwekgelçiligi dogry dolandyrmasaňyz, ýitgileriňiz hem agyr bolup biler.

Şonuň üçin XM, ileri tutýan töwekgelçilik derejäňizi saýlamaga kömek edýän aralyk diapazonyny üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde, ýokary töwekgelçilik sebäpli 888: 1 bahasyna ýakyn söwdany maslahat bermeýäris.


Margin Monitoring

“XM” -de ulanylan we mugt aralygyňyza gözegçilik edip, hakyky wagt töwekgelçiligine gözegçilik edip bilersiňiz.

Ulanylan we mugt margin bilelikde paýyňyzy düzýär. Ulanylan margin, söwdany dowam etdirmek üçin goýmaly puluňyzyň mukdaryny aňladýar (meselem, hasabyňyzy 100: 1 derejesinde goýsaňyz, aýyrmaly boljak margin söwda mukdaryňyzyň 1% -ini düzýär). Mugt margin, söwda hasabyňyzda galdyran puluňyzyň mukdarydyr we hasabyňyzyň paýyna görä üýtgeýär; bilen goşmaça wezipeleri açyp ýa-da ýitgileri siňdirip bilersiňiz.


Margin jaňy

Her bir müşderi, söwda hasaby işjeňligine gözegçilik etmek üçin doly jogapkär bolsa-da, XM iň ýokary töwekgelçiligiň hasabyňyzyň paýyndan ýokary bolmazlygyny kepillendirmek üçin margin çagyryş syýasatyna eýerýär.

Hasabyňyzyň paýnamasy açyk pozisiýalaryňyzy saklamak üçin zerur marjanyň 50% -inden aşak düşen badyna, açyk pozisiýalary goldamak üçin ýeterlik paýyňyzyň ýokdugyny duýdurýan margin jaňy bilen size habar bermäge synanyşarys.


Çykyş derejesi

Çykyş derejesi, açyk pozisiýalaryňyzyň awtomatiki usulda ýapylýan paýnama derejesini aňladýar. Müşderi hasabyndaky hasaplaşyk derejesi, söwda hasabyndaky paý deň bolanda ýa-da talap edilýän marjanyň 20% -inden aşak düşende ýetilýär.
Thank you for rating.